Programování

Jak naprogramovat G9

AL G9 má  na výběr 6 možností nastavení, které jsou z výroby nastaveny na optimální hodnoty, ale mohou se kdykoliv změnit pomocí programovacího ovladače. Stiskněte a držte programovací ovladač a zároveň počítejte zelené bliknutí. Potřebný počet zelených bliknutí k programování daného způsobu činnosti je popsán níže.

Způsoby použití

Počet bliknutí

Popis

Zvýšení dosahu parkovací detekce

3

Uživatel si může vybrat mezi čtyřmi různými úrovněmi parkovací detekce

Tiché zapnutí

5

Během zapnutí budou blikat jen červená a zelená indikační světla bez akustických signálů

Nastavení èasového limitu

8

Nastavíte si dobu rušení 4 nebo 8 sekund po zachycení laserového paprsku.

Vypnutí blikání diody

10

Abyste blikání diody zábleskům každou sekundu během činnosti, můžete aktivovat vypnutí blikání diody. Blikání zeleného světla pøestane po zahřátí (60 sekund po zapnutí).

Intenzita vyzaøovaného laserového signálu

13

Používání "optimálního nastavení" (doporučeno a nastaveno jako výchozí) sníží možnost pochybení při detekci, zatímco nastavení „maximální síla“ zajistí maximální dosah a energii.

Ztišení parkovacího asistentu

18

Když je aktivován tento způsob, parkovací senzor na zjištěnou překážku zareaguje pouze èerveným blikáním, zatímco ve výchozím nastavení jsou vizuální signály doprovázeny zvuky z reproduktoru.

Doplňkové možnosti

   

Ztišení reproduktoru

1

Vypnutí reproduktoru během jízdy pomocí jednosekundového stisknutí ovladače. Zvuková upozornění spojená s parkovacím senzorem nebudou ztišena.

Návrat k výchozímu nastavení & pamatování počtu připojených senzorů

15

Snadný způsob, abyste se vrátili k výchozímu nastavení a umožnili systému, aby si zapamatoval počet připojených senzorů. Systém zkontroluje při každém zapnutí, zda počet funkčních senzorů odpovídá zapamatovanému počtu senzorů a upozorní vás, pokud se senzor odpojí.

Ruční kontrola senzorů

20

Zkontroluje kolik je pøipojených senzorù k øídící jednotce.